top of page

Seminar in Czech Republic

Cjesta.CZ

04.09.2014📷

Seminar in Czech Republic

The seminar INTRODUCTION TO INDIVIDUAL PLANNING, accredited MPSV no. 2014/0268-PC / SP / VP / PP will introduce you to: 


How to plan the entire process of planning and evaluation.How to start, what to remember when the first contact. How to identify needs and desires, abilities and limitations.How to identify personal goals and the process of naming and defining common goals as a sub. How to build an individual plan, how to plan the steps.How to prepare for evaluation and reflection on the process and the individual steps. educational unit containing both theoretical and practical parts with an emphasis on context and testing of practical skills. Planting planning in the context of quality standards. 


Determination of the course is for all who are interested to try out individual planning for each other and gain invaluable experience on how to proceed in achieving personal goals, both in their work and in everyday life. Educational unit contains theoretical and practical parts with an emphasis on context and testing of practical skills. The seminar is based on the methodology of CARe (comprehensive psychosocial rehabilitation approach), which is used in the Czech Republic since 2002 (The seminar brochure is a brief guide psychosocial rehabilitation). 

8 lessons 

Price: 950 CZK (750 CZK a month in advance).

Fri, September 19, 9:00 AM GMT+2 Čechova 454/11Building of the Red CrossPhone:603431009Chekhov 454/11 sand , jihocesky 39701 Czech Republic+ Google Map website www.cjesta.czhttp://www.cjesta.cz/akce/akreditovany-seminar-uvod-do-individualniho-planovani/ Seminář ÚVOD DO INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ,  akreditovaný MPSV č. 2014/0268-PC/SP/VP/PP vás seznámí:

 Jak naplánovat celý proces plánování a hodnocení. Jak začít, na co nezapomenout při prvním kontaktu.  Jak zjišťovat potřeby a přání, schopnosti a omezení,. Jak zjišťovat osobní cíle a proces jejich pojmenovávání a definování jako cílů obecných a dílčích.  Jak sestavit individuální plán, jak plánovat jednotlivé kroky. Jak se připravit na hodnocení a reflexi celého procesu i jednotlivých kroků.  Výukový celek obsahující teoretickou i praktickou část s důrazem na kontext a vyzkoušení si praktických dovedností. Zasazení plánování do kontextu standardů kvality.

Určení kurzu je pro všechny, co mají zájem si vyzkoušet individuální plánování na sobě a tím získat neocenitelnou zkušenost, jak postupovat při dosahování osobních cílů, jak ve své práci tak i v každodenním životě. Výukový celek obsahuje teoretickou i praktickou část s důrazem na kontext a vyzkoušení si praktických dovedností. Seminář vychází z metodiky CARe (ucelený přístup psychosociální rehabilitace), která je v ČR užívána od roku 2002. (Součástí semináře je brožura Stručný průvodce psychosociální rehabilitací).

8 vyučovacích hodin

Cena: 950 Kč (750 Kč měsíc předem).

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page